dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ОБУХІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

Додаток

до рішення Обухівської міської ради

№____-61-УІІ від 27 лютого 2020 р.

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«ОБУХІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ

ІНКЛЮЗИВНО–РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

у новій редакції

м. Обухів

2020

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

          1.1. Комунальний заклад Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр» (далі – Центр) є комунальним закладом освіти Обухівської міської ради Київської області, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі — комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

          1.2. Центр створений на підставі рішення Обухівської міської ради від 30 листопада 2017 року №618-28-VII. Засновником Центру є Обухівська міська рада Київської області (далі – Засновник).

          1.3. Центр заснований на основі власності територіальної громади міста Обухова.

          1.4. Центр є об’єктом, що належить до власності Обухівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Обухівської міської ради Київської області.

          1.5. Органом, уповноваженим здійснювати управління Центром, є Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради (далі – Орган управління).

          1.6. Повноваження Засновника і Органу управління визначаються законодавством України та цим Статутом.

          1.7. Центр не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника та Органу управління.

          1.8. Зміни та доповнення до Статуту Центру розглядаються та затверджуються рішеннями сесії Обухівської міської ради та підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

          1.9. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства та цим Статутом.

          Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

2.      НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

          2.1. Найменування Центру:

повне державною мовою: Комунальний заклад Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»;

скорочене державною мовою: КЗ ОМР «Обухівський міський ІРЦ».

          2.2. Місцезнаходження Центру: 08702, Київська область, м. Обухів, вулиця Миру, 12 Б.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

          3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері освіти, що передбачає проведення на території громади заходів, спрямованих на надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за умови подання відповідних документів.

       3.2. Основними завданнями Центру є:

       3.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

          3.2.2. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

          3.2.3. Участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

          3.2.4. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

          3.2.5. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

          3.2.6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

          3.2.7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

          3.2.8. Консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

          3.2.9. Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

          3.2.10. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

          3.2.11. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

          3.2.12. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

          3.2.13. Підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.

          3.2.14. Інші функції, що випливають з покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань.

          3.3. Відповідно до покладених завдань Центр забезпечує проведення комплексної оцінки для складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

          3.3.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

          3.3.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

          3.3.4. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

          3.3.5. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

          3.3.6. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

          3.3.7. Під час проведення комплексної оцінки фахівці центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

          3.3.8. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

          3.3.9. Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка навчальної діяльності дитини.

          3.3.10. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

          3.3.11. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

          3.3.12. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

          3.3.13. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

          3.3.14. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

          3.3.15. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

          3.3.16. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

          3.3.17. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

          3.3.18. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

          3.3.19. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

          3.3.20. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

          3.3.21. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій зберігається в Центрі).

          3.3.22. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

          3.3.23. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

          3.3.24. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.  3.3.25.Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:

          переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

          надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

          3.3.26. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі - консиліум).

          Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

          3.3.27. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

          За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

          4.1. Центр є юридичною особою.

          4.2. Організаційно-правова форма Центру – комунальний заклад.

          4.3. Центр є неприбутковою установою.

          4.4. Центр користується закріпленим за ним майном, що належить до спільної власності територіальної громади міста Обухова, на праві оперативного управління.

          4.5.Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

          4.6. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

          4.7. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.

          4.8. Центр має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

          4.9. Центр має право:

          4.9.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань;

          4.9.2. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства;

          4.9.3. здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства;

          4.9.4. здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

          4.9.5. залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

          4.9.6. здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

          4.10. Центр для реалізації своїх завдань забезпечує:

          4.10.1. дотримання встановленого порядку звітування;

          4.10.2. належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

          4.10.3. цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

          4.10.4. утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

          4.10.5. створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

          4.10.6. здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків.

          4.11. Організацію виконання покладених на Центр завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує директор Центру. Обов'язки та права інших працівників Центру визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором Центру.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ

5.1. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

5.2. За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

5.3. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

5.4. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

6. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

          6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника та Органу управління щодо господарського використання комунального майна, участі в управлінні трудового колективу.

          6.2. Компетенція Засновника щодо управління Центром:

          6.2.1. затверджує Статут Центру та штатний розпис, внесені до них зміни та доповнення;

          6.2.2. призначає на посаду директора Центру шляхом конкурсного відбору, який проводиться органом управління.

          6.2.3. вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання Центру;

          6.2.4. затверджує організаційну структуру та штатну чисельність Центру;

          6.2.5. затверджує розмір фонду оплати праці та кошти на утримання закладу.

          6.3. Компетенція Органу управління:

          6.3.1. здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Центру;

          6.3.2. отримує необхідну інформацію, пов’язану з діяльністю Центру;

          6.3.3.організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора та фахівців Центру відповідно до Порядку, затвердженого наказом управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06.12.2017 р. №290-о;

          6.3.4. Організує проведення атестації педагогічних працівників Центру відповідно до законодавства.

7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    7.1. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою. На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

7.2. Директор інклюзивно-ресурсного центру:

7.2.1. планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

7.2.2. призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

7.2.3. створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

7.2.4. розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

7.2.5. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-ресурсного центру;

7.2.6. представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7.2.8. подає засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

7.3. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра, бухгалтер та господарсько-обслуговувальний персонал.

7.4. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

7.5. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру здійснюється засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує засновник на підставі примірних положень, затверджених МОН.

7.6. Обов’язки фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

7.7. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

7.8. У разі потреби інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладання цивільно-правових угод.

7.9. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади:

вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

7.10. Кількісний склад фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади або у місті, перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. При цьому розрахунок чисельності фахівців інклюзивно-ресурсного центру здійснюється за такою формулою:

                                                                         Ч

X= -------

    Н

де Х - кількість додаткових фахівців;

Ч - чисельність дітей інклюзивно-ресурсного центру;

Н - максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.

7.11. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи затверджуються засновником.

8. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.1. Для організації та обліку роботи фахівці інклюзивно-ресурсного центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру;

річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв;

журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2. Майно, закріплене за інклюзивно-ресурсним центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

9.3. Фінансування інклюзивно-ресурсного центру здійснюється засновником відповідно до законодавства.

9.4. Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

9.5. Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру є кошти засновника, субвенції з державного бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

          10.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом та представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

          10.1.1. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства. Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

          10.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

          10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

          10.4. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюється Колективним договором.

          10.5. Право укладання Колективного договору від імені Органу управління надається Директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним представнику. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

          10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору.

          10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти державного і міського бюджетів. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

          10.8. Працівники Центру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

          11.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру приймається засновником. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

          11.2. Під час реорганізації інклюзивно-ресурсного центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

          11.3. Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

Секретар міської ради                                                       С.М. Клочко


Додаток до рішення

Обухівської міської ради

від 28.11.2019 року№1304-56-VІІ

Структура і штатна чисельність

комунального закладу Обухівської міської ради

«Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

з/п

Назва посади

Кількість

одиниць

1

Директор

1

2

Вчитель-логопед

2

3

Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог)

2

4

Практичний психолог

2

5

Вчитель-реабілітолог

1

6

Прибиральник службових приміщень

1

7

Двірник

1

8

Сторож (охоронець)

4

9

Завідувач господарською частиною

1

10

Бухгалтер

1

всього

 

16

Секретар ради                                                                                    С.М. Клочко

Директор КЗ ОМР «Обухівський міський ІРЦ»                           В.М. Левченко