dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. № 863
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531), зміни, що додаються.

2. Дозволити у 2017 році кошти субвенції, що невикористані протягом січня - серпня поточного року, спрямовувати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку. При цьому обмеження обсягу коштів на придбання зазначених засобів, встановлене пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, не застосовується.

Прем'єр-міністр України

                                                                               В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 863

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. У пункті 3 слова “загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів)” замінити словами “закладів загальної середньої освіти (крім шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) та навчально-реабілітаційних центрів)”, а слово “розумового” - словом “інтелектуального”.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів та робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня) для учнів спеціальних класів;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму. На придбання зазначених засобів використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину відповідного закладу загальної середньої освіти, яка потребує державної підтримки. За наявності у закладі декількох дітей з особливими освітніми потребами з однаковими нозологіями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.”.

3. У пункті 6:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу загальної середньої освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями), з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (додаток 3).”;

2) абзац четвертий після слова “фахівців” доповнити словами “за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475).

Оплата за проведені (надані) корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 4).”.

4. Абзац другий пункту 9 виключити.

5. У додатках до Порядку та умов:

1) у додатку 1:

у назві додатка слова “загальноосвітніх навчальних закладів” замінити словами “закладів загальної середньої освіти”;

позицію

“Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”

замінити такою позицією:

“Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови”;

виключити таку позицію:

“Додаткові заняття з дисциплін інваріантної частини навчального процесу та інші”;

доповнити додаток такою позицією:

“Логоритміка та інші”;

2) у додатку 2:

у назві графи “Придбання засобів, обладнання, матеріалів, тис. гривень” слова “засобів, обладнання, матеріалів” замінити словами “спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку”;

у виносці “*” до додатка слова “загальноосвітнього навчального закладу” замінити словами “закладу загальної середньої освіти”.

6. Доповнити Порядок та умови додатками 3 і 4 такого змісту:

“Додаток 3
до Порядку та умов

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)

№ ____

 ___ __________ 20__ року

Відповідно до статей 901-907 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531) орган управління освітою/заклад загальної середньої освіти ________________________

                                                                                                                                           (повне найменування)

_____________________________________________________________________________

в особі керівника ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Положення  _____________________________________________/Статуту,

                          повна назва

затвердженого (погодженого) рішення (розпорядження) _______________________________

_____________________________________________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування (місцевої держадміністрації),

_____________________________________________________________________________,дата і номер)

(далі - замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка)  _________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт серія ____ номер ________________, виданий _________________________________

           (ким і коли)

_______________________________________, дата народження  ________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків
(у разі наявності)   _____________________________________
__________________________,

адреса фактичного проживання  ___________________________________________________,

зареєстроване місце проживання ___________________________________________________,

найменування документа про вищу освіту   __________________________________________,

_____________________________________________________________________________,

(найменування закладу вищої освіти, що видав документ, або в разі навчання у відокремленому
структурному підрозділі закладу освіти - найменування такого підрозділу)

_____________________________________________________________________________,

(серія та реєстраційний номер диплома, дата видачі)

_____________________________________________________________________________

(спеціальність, кваліфікація)

контактний телефон ___________________________________________ (далі - виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується провести (надати) корекційно-розвиткові заняття (послуги) з учнем (учнями), спрямовані на подолання певного порушення розвитку, в таких обсягах:

Порядковий номер

Найменування корекційно-
розвиткового
заняття (послуги)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
учня

Заклад загальної середньої освіти, клас

Кількість занять на тиждень, годин

1.

       

2.

       

Строки виконання зобов’язань визначаються відповідно до індивідуальної програми розвитку для учнів інклюзивних класів або робочого навчального плану класу (індивідуального навчального плану учня) для учнів спеціальних класів.

Порядок, розміри та строки оплати

3. Замовник щомісяця здійснює оплату на підставі актів приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг), що підписані замовником і виконавцем.

Права та обов’язки сторін

4. Замовник зобов’язується:

1) створити виконавцеві необхідні для виконання зобов’язань умови (забезпечити приміщенням, обладнанням та витратними матеріалами, необхідними для проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) з учнем (учнями);

2) здійснити оплату виконавцеві за проведені (надані) корекційно-розвиткові заняття (послуги) у порядку, розмірі та строки, що визначені цим договором.

5. Замовник має право вимагати від виконавця належного виконання взятих на себе зобов’язань.

6. Виконавець зобов’язується:

1) особисто, своєчасно та відповідно до вимог нормативно-правових актів проводити (надавати) корекційно-розвиткові заняття (послуги) для учня (учнів) з дотриманням умов цього договору;

2) брати участь у моніторингу стану виконання індивідуальної програми розвитку для учнів інклюзивних класів, для учнів спеціальних класів - робочого навчального плану класу (індивідуального навчального плану учня) в частині проведення корекційно-розвиткових занять;

3) надавати консультаційну допомогу батькам чи іншим законним представникам, педагогічним працівникам щодо особливостей навчання та виховання учня (учнів);

4) готувати висновок за результатами проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) із зазначенням динаміки розвитку дитини не рідше ніж раз на квартал.

Відповідальність сторін та розв’язання спорів

7. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором.

8. Сторона, яка порушила умови цього договору, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

9. Спори, що виникають під час виконання цього договору, розв’язуються сторонами шляхом проведення переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством.

Строк дії договору, порядок внесення змін до нього
та припинення його дії

10. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та
діє до ______ _________________ 20 ____ року.

11. Зміна умов цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін. Одностороння зміна умов цього договору не допускається.

У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність зміни умов цього договору сторони повинні письмово попередити про це одна одну за ______ днів. У такому разі укладається додаткова угода про зміну умов договору, яка підписується сторонами і є невід’ємною його частиною.

12. Одностороння відмова від виконання обов’язків за цим договором у повному обсязі або частково не допускається.

13. Дія цього договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) виникнення обставин, що унеможливлюють виконання виконавцем своїх зобов’язань за цим договором.

Інші умови

15. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Реквізити сторін

Замовник

 

Виконавець

 

 

 

(повне найменування органу управління освітою/ закладу загальної середньої освіти)

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(адреса)

 

(адреса фактичного проживання)

 

 

 

 

 

(зареєстроване місце проживання)

 

 

(контактний телефон)

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

МП

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку та умов

АКТ
приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг)

до договору від ___ __________ 20__р. № ____

______________________________________

(місце складення)

___ _____________ 20__ року

Орган управління освітою/заклад загальної середньої освіти  _______________________

_____________________________________________________________________________

(повне найменування)

в особі керівника  ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Положення/Статуту (далі - замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

(далі - виконавець), з іншої сторони, підписали цей акт про таке.

1. У період з ____ ___________ 20__ р. по ____ ___________ 20__р. виконавець провів (надав) такі корекційно-розвиткові заняття (послуги):

Порядковий номер

Найменування корекційно-розвиткового
заняття (послуги)

Кількість
проведених занять
на місяць, годин

1.

   

2.

   

2. Замовник прийняв зазначені корекційно-розвиткові заняття (послуги).

3. Усього до сплати - _____ гривень ___ коп. (____________________________________

               (словами)

гривень, ____ коп.).

4. Підписанням цього акта сторони засвідчують, що корекційно-розвиткові заняття (послуги) проведені (надані) виконавцем на належному рівні та в повному обсязі відповідно до умов договору, сторони претензій одна до одної не мають.

5. Акт підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Реквізити сторін

Замовник

 

Виконавець

 

 

 

(повне найменування органу управління освітою/ закладу загальної середньої освіти)

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(адреса)

 

(адреса фактичного проживання)

 

 

 

 

 

(зареєстроване місце проживання)

 

 

(контактний телефон)

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)”.

МП