dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Дистанційне навчання

Положення про центр дистанційного навчання управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради

Автор: Super User. Posted in Дистанційне навчання

1.Загальні положення та визначення

1.1. «Положення про організацію центру дистанційного навчання педагогічних кадрів управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради» (далі – Положення) визначає систему організаційних та навчально-методичних заходів для реалізації дистанційного навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та дистанційного навчання учнів.

1.2 Метою дистанційного навчання є створення умов для удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок слухачів за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

1.3. Завданнями дистанційного навчання є:

 • розширення можливостей доступу слухачів до якісної освіти засобами дистанційного навчання;
 • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей кожного слухача;
 • створення додаткових можливостей для спілкування науково-педагогічних та педагогічних працівників зі слухачами та слухачів між собою в процесі активного творчого засвоєння програми навчання.

1.4. Дистанційне навчання може бути реалізоване шляхом упровадження:

 • дистанційної форми навчання як окремої форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та якості знань, умінь і навичок слухачів ;
 • технологій дистанційного навчання у процесі організації та забезпечення інших форм розвитку професійної компетентності освітян та учнів.

1.5. Навчання за дистанційною формою здійснюється за:

 • державним замовленням;
 • договорами з юридичними та фізичними особами.

1.6. Додатковими вимогами до слухачів, які навчаються за дистанційною формою, є:

 • наявність доступу до мережі Інтернет;
 • вміння користуватися сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта).

1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Дистанційна форма навчання– форма навчання, рівноцінна очній, вечірній, заочній, що реалізується в умовах віддаленості слухача і викладача на основі використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні риси дистанційного навчання:

 • гнучкість – територіальна, часова, змістовна;
 • визначальна роль самостійної роботи слухачів;
 • інтерактивність взаємодії між суб'єктами навчального процесу.

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання впроваджуються з метою:

 • розроблення дистанційних курсів;
 • організації дистанційного навчання.
 • Основні технології дистанційного навчання:
 • кейс-технологія – заснована на використанні комплектів (кейсів) текстових, аудіо-візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів, їх розсиланні для самостійного вивчення слухачами з можливістю отримання консультацій викладачів (тьюторів);
 • ТВ-технологія – базується на використанні систем телебачення для доставки навчально-методичних матеріалів з можливістю отримання консультацій викладачів (тьюторів);
 • мережева технологія – передбачає використання мереж телекомунікацій для забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб'єктами навчання в синхронному та асинхронному режимах.

Навчально-методичний комплекс (веб-ресурс) включає:

 • програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
 • електронний навчальний посібник;
 • додаткові навчально-методичні матеріали на паперових та електронних носіях.

Учасники навчального процесу:

 • слухачі – педагогічні працівники закладів освіти та учні ЗНЗ, які виявили бажання навчатися за дистанційною формою для підвищення кваліфікації або вивчення окремих дисциплін;
 • науково-педагогічні та педагогічні працівники, які забезпечують навчальний процес у межах своїх функціональних обов'язків;
 • тьютор куратор групи слухачів, який здійснює підтримку та методичний супровід навчального процесу.
 • працівники центру дистанційного навчання, які здійснюють організаційну, адміністративну та технологічну підтримку процесу дистанційного навчання.

Нормативно-правова база

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Закон України «Про національну програму інформатизації»;
 • Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;
 • наказ Міністерства освіти і науки «Про створення Українського центру дистанційної освіти» (від 07.07.2000 № 293)
 • Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (від 31.07.2000 № 928);
 • Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2000;
 • Положення про дистанційне навчання
 • Положення про організацію центру дистанційного навчання управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Організація навчального процесу за дистанційною формою

3.1. Для організації навчання за дистанційною формою на базі міської методичної служби, створено і функціонує міський центр дистанційного навчання, в якому слухачеві надають автоматизоване робоче місце, здійснюють організаційну, консультативну, науково-методичну підтримку навчального процесу.

3.2. Заняттяза дистанційною формою навчання здійснюється за затвердженими навчальними програмами та планами відповідно до положень про:

 • організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів;
 • навчальні плани, навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних і методичних кадрів.
 • організацію центру дистанційного навчання на базі управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

3.3. Термін навчання за дистанційною формою встановлюється відповідно до індивідуального плану роботи слухача.

3.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання здійснюється в три етапи:

 • І етап (очний) – організаційно-настановча сесія (2 дні);
 • ІІ етап (дистанційний) – керована самостійна робота слухача; ІІІ етап (очний) – заключна сесія (1 день).

3.5. На дистанційному етапі слухачі:

 • працюють з науковою та навчально-методичною літературою, електронними навчальними посібниками відповідно до обраних програм навчання;
 • виконують практичні завдання та поточне тестування;
 • створюють авторські (творчі) проекти;
 • беруть участь у тематичних форумах;
 • спілкуються і консультуються з викладачами та тьютором у синхронному й асинхронному режимах;
 • захищають авторські (творчі) проекти.

Авторський (творчий) проект – це практичний результат підвищення фахової кваліфікації слухача, що виконувався самостійно під керівництвом науково-педагогічних та педагогічних працівників відповідного профілю.

3.6. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, консультації, обмін досвідом роботи, самостійна робота та контрольні заходи.

3.7. Зазначені вище форми навчання реалізуються з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (Інтернет, електронна пошта, чат, форум, телеконференція, відеоконференція, конференція, аудіоконференція тощо).

3.9.Контрольні заходи включають вхідний, поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень слухачів

4. Учасники навчального процесу

4.1. Слухачі:

 • користуються фондами бібліотеки, навчально-методичних кабінетів (центрів), обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і технології»;
 • беруть участь у роботі конференцій, навчальних семінарів, інших методичних заходів, що проводяться .

Слухачам, які виконали навчальний план та захистили авторський проект, видається посвідчення встановленого зразка.

4.2. Науково-педагогічні, педагогічні працівники:

 • виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп (тьюторів);
 • забезпечують дидактичне та методичне наповнення навчально-методичних комплексів тощо.

4.3. Тьютори:

 • здійснюють методичний супровід навчального процесу;
 • контролюють виконання індивідуальної програми слухачем;
 • співпрацюють із педагогічними працівниками центру дистанційного навчання;
 • удосконалюють навички впровадження технологій дистанційного навчання.  

4.4. Працівники центру дистанційного навчання:

 •  здійснюють підготовку підтримку (навчають, консультують) педагогічних працівників закладів освіти міста, методистів міської методичної служби та учнів ЗНЗ, які здійснюють навчання за дистанційною формою;
 • формують банк навчальних матеріалів для наповнення програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації для їх подальшого структурування й адаптування до Інтернет-середовища;
 • комплектують групи слухачів згідно поданих замовлень;
 • адмініструють систему «Прометей» (складають списки викладачів і слухачів, формують групи, наповнюють інформаційними, навчальними та методичними матеріалами);
 • навчають та консультують слухачів дистанційних курсів;
 • здійснюють технічну й технологічну підтримку процесу дистанційного навчання;
 • проводять настановчі заняття зі слухачами;
 • розробляють робочі навчально-тематичні плани проведення занять за дистанційною формою навчання;
 • аналізують та узагальнюють результати навчання слухачів за дистанційною формою;
 • формують портфоліо слухачів;
 • проводять моніторинг якості підвищення фахової кваліфікації слухачів.

За складність навчальної та методичної роботи, а також необхідність мати додаткові компетенції педагогічним працівникам, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою, можуть встановлюватись додаткові надбавки, розміри яких визначаються начальником управління освіти.

Забезпечення процесу дистанційного навчання

5.1. Науково-методичне забезпечення включає:

 • методичні рекомендації щодо впровадження технологій дистанційного навчання;
 • критерії, форми, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення навчально-методичних комплексів з кожного напряму підвищення кваліфікації передбачає наявність:
 • навчальних програм, навчально-тематичних планів, розкладів навчальних занять для очних етапів навчання;
 • методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи слухачів,
 • електронних бібліотек;
 • практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • пакетів тестових завдань;
 • інших ресурсів навчального призначення.

5.2. Кадрове забезпечення:

 • співпрацює з педагогічними, науково-педагогічними працівниками, які виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп (тьюторів), авторів дидактичного та методичного наповнення навчально-методичних комплексів;
 • тьютори, які беруть участь в організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами у синхронному та асинхронному режимах;
 • працівники центру дистанційного навчання, які здійснюють організаційну, адміністративну, навчально-методичну, технічну, технологічну підтримку процесу дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення включає:

 • апаратне забезпечення (сервери, робочі станції, мережне обладнання тощо);
 • телекомунікаційне забезпечення, пропускна здатність телекомунікаційних каналів якого має надавати всім слухачам доступ до навчальних матеріалів;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензованим або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

5.4. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів:

 • державного бюджету;
 • грантів та інших надходжень, що не суперечить чинному законодавству України. 

Якість дистанційного навчання

  Якість дистанційного навчання забезпечується:
 • використанням ліцензованого програмного забезпечення, в тому числі програмного забезпечення спеціального призначення для організації та підтримки дистанційного навчання, що відповідає рекомендованим міжнародним стандартам;
 • експертизою та сертифікацією програмно-методичних комплексів або програм освітньої діяльності фахової кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання;
 • рівнем організації та скоординованості діяльності центру, що забезпечує навчальний процес за дистанційною формою навчання;
 • рівнем науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
 • системною педагогічною діагностикою та моніторингом якості дистанційного навчання;
 • здійсненням контрольних заходів для виявлення рівня набутих слухачем знань, умінь, навичок та проектування змісту навчання;
 • професійним розвитком науково-педагогічного, педагогічного та адміністративно-управлінського персоналу, який забезпечує підвищення кваліфікації освітян за дистанційною формою навчання.